Dana Tunai
Warren Buffett: Selalu siapkan uang tunai!

Warren Buffett: Selalu siapkan uang tunai!

Warren Buffett selalu memegang sebagian besar modalnya dengan uang tunai. 

Warren Buffett: Selalu siapkan uang tunai!